Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Kırıkkale, Yahşihan Ticaret Sicili’ne 966 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Teknopark Blok No: 3 Yahşihan / Kırıkkale adresinde mukim EBA Garaj Anonim Şirketi ("Şirket veya EBA") ile kidolog.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) üyesi (“Danışan”) arasında, Danışan’ın İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanmasına yönelik olarak ve Sözleşme’nin üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı / onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Danışan’ın Şirket üyeliğini devam ettirdiği müddetçe yürürlükte kalır.

Şirket’e üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Şirket’e üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve eklerini dikkatle okuyunuz. Üyelik Sözleşmesi’nin ve eklerinin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metinleri okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki ve ek belgelerdeki tüm maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Şirket’deki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları geçerlidir.

 

1.         Sözleşme’nin Konusu

 

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), EBA Garaj Anonim Şirketi ("Şirket veya EBA"), Üye (“Danışan”) olarak kidolog.com alan kodunda yer alan internet sitesi ve/veya Şirket mobil uygulaması aracılığıyla Ürün ve/veya Hizmet’i alan kişiler için geçerlidir. Uzmanlar (“Danışman”) olarak kidolog.com alan kodunda yer alan sitede veya Şirket mobil uygulaması aracılığıyla Ürün ve/veya Hizmetler’i doğrudan sunan kişiler anlamına gelmektedir. Sözleşme, Danışan tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

1.2. Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme’yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin Şirket’e ait mobil uygulama ve/veya internet sitesi üzerinden talep ettiği ürün ve/veya hizmetlerin satışı veya alımı ile teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.3. Şirket’in sahibi “Yenişehir Mah. Ulubatlı Sk. Teknopark Blok No: 3 Yahşihan / Kırıkkale” adresinde yerleşik olan EBA Garaj Anonim Şirketi’dir. Şirket internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden sunulan Ürün ve/veya Hizmetler Danışman’lar tarafından sağlanmakta olup Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.

1.4. Şirket işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Danışan aleyhine olmamak kaydıyla ve tek taraflı olarak her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile Danışan’a bildirecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve internet sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

1.5. Danışan, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.         Tanımlar

 

Sözleşme                    : İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

Şirket / EBA              : EBA Garaj A.Ş.’yi

Danışan                      : Şirket üzerinde, oluşturduğu hesap ile Şirket‘in sadece aracı sıfatıyla hareket ettiği Şirket üzerinden satışa sunulan Ürünler’i ve/veya Hizmetler’i alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Şirket’e üye olmuş gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyeler bundan böyle “Danışan” olarak anılacaktır.

Danışman                  : Şirket üzerinde, oluşturduğu hesap ile kidolog.com alan kodunda yer alan sitede veya Şirket mobil uygulaması aracılığıyla Ürün ve/veya Hizmetler’i doğrudan sunan kişiler anlamına gelmektedir. Uzmanlar, bundan böyle “Danışman” olarak anılabilecektir.

Ziyaretçi                    : Şirket’e erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı, Danışan ve Danışman tanımlarının tamamını kapsamaktadır.

İnternet Sitesi           : Tüm hakları Şirket’e ait olan kidolog.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Şirket’in Danışman’ın Ürünler’ini ve Hizmetler’ini satışa sunabilecekleri, Danışan’ların ise bu Ürünler’i ve/veya Hizmetler’i alabilmelerine imkan sağlayan platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir.

Mobil Uygulama       : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır.

Kidomeet                  : Tüm hakları Şirket’e ait olan, Danışmanlar ile yapılacak görüşmelerin gerçekleşmesine aracılık eden platformu ifade eder.

Arayüz                       : İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve Şirket Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Şirket’e ait olan, Şirket üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

Veritabanı                 : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

Üyelik Denetimi       : Şirket bünyesine Danışan olmak maksadıyla yapılan başvuruları inceleyip karara bağlayan, inceleyen, denetleyen, Şirket bünyesi içerisinde, Şirket’e ait bir iç birimdir.

Hizmetler                  : Şirket üzerinden Danışan ve Danışman’ın Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan platform sağlama Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinden Danışan veya Danışman’ın yedi gün yirmi dört saat ulaşabileceği, Şirket tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri Danışman’lar tarafından verilecek olup Danışman’lar tarafından verilecek Hizmetler’e Şirket sadece ve yalnızca aracılık etmektedir. Şirket, sağlanan Hizmet’te Aracı Hizmet Sağlayıcısı sıfatındadır. Şirket, Sözleşme kapsamında yer alan nedenlerin varlığı ve/veya koşulların gerçekleşmesi halleri ile yasal mevzuat dahilinde gereklilik arz etmesi durumlarında dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirme, Hizmetler’i üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilme hakkına sahiptir.

Ürün                           : Şirket’in sadece aracılığını yaptığı ve Şirket üzerinden Danışman’lar tarafından Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri ifade eder.

Hizmet Bedeli           : Danışan tarafından Şirket’e ödenecek bedeli ifade eder.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı     : Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

 

3.         Genel Hükümler ve Hizmetler

 

3.1. Hizmetler; (i) Danışmanlar’ın, Ürün ve/veya Hizmet’lerini sunabilecekleri, Danışan’ların ise Ürünler ve/veya Hizmetler’i alabilecekleri bir platformun sağlanması ve (ii) Danışmanlar’ın bu kapsamda ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Şirket üzerinden, ebeveyn ve kanunen yetişkin sayılan kişilere psikoloji, çocuk gelişimi uzmanlığı, emzirme, beslenme ve diyetetik gibi alanlarda danışmanlık yapmaları (iii) Danışan tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Danışan tarafından alınmasını takiben sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına alınan bedelin Danışman’a Şirket ile sözleşmesel ilişkisi kapsamında aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu noktada, Danışan, Şirket tarafından sağlanan Hizmet’in gizlilik politikası kapsamında sınırlarını bilmemekte olduğunu, sağlanan Hizmet’in ayıplı olması halinde sadece ve yalnızca Ürün ve/veya Hizmet sağlayıcısı olan Danışman’ın sorumlu olduğunu, Danışman ile Şirket arasında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmadığını, Şirket’in her zaman Aracılık Hizmeti’ni sona erdirme hakkına haiz olduğunu, Şirket’in hiçbir zaman Ürün ve/veya Hizmetler’in kalitesinden sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Şirket, sağlanan Hizmet’in içeriğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Danışan’ın, sağlanan Hizmet’in ayıplı olduğu kanaatinde olması halinde durumu Şirket’e bildirir, Şirket sağlanan Hizmet’in vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıktığını tespit etmesi halinde Danışan tarafından ödenen bedeli iade eder. Danışan bunlar dışında Hizmet’in ve/veya Ürün’ün vaat edilenden farklı, ayıplı, noksan çıksın ya da çıkmasın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun nezdinde 14 (on dört) gün içerisinde ürünü geri göndermek suretiyle bedelin iadesini talep edebilir ve bu durumda Danışan tarafından gönderilen bedel Danışan’a iade edilir. 14 (on dört) günlük süre, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde, malın teslim alındığı gün, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Ancak Danışan, sözleşmenin kurulduğu an ile malın teslimi arasında da cayma hakkını kullanabilir.

3.2. Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. Danışman’lar tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’lerde, Şirket sadece ve yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olup Ürün ve/veya Hizmet sunulan elektronik ortamı kullanan Danışman’lar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3.3. Şirket, Danışman’ların Şirket üzerinden sağladıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in listelenmesi, Danışan’lar tarafından Hizmet ve/veya Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben Danışan tarafından ödenen bedellerin ilgili Danışman’a sözleşme ilişkisi kapsamında aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, Danışman’lar, Şirket’in Danışman namına satışa sunulan Ürünler’in ve/veya sağlanan Hizmetler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Danışan’lar, Şirket vasıtası ile ödeme yaparak Danışman’lar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Danışan, Şirket’in Danışman tarafından verilen Hizmet ve/veya sağlanan Ürün karşılığında yapılacak ödemelerin ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in Danışan tarafından teslim alınmasını takiben Danışman’ın hesabına aktarılması hususunda yetkili olduğunu ve de Hizmetler ve/veya Ürünler karşılığında bedel ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.4. Danışan, Şirket ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmesi için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli kılınan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Şirket ürün ve hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Danışan, sağladığı bilgilerin hukuka uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında Şirket ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.

3.5. Şirket Ürün ve/veya Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, ürün ve hizmetlerin satıcısı/sağlayıcısı konumundaki ve gelecekteki yapacağı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp azaltılabilecektir. Bu hususta takdir ve değişiklik yetkisi münhasıran Şirket’e aittir. Danışan, Şirket’in dilediği değişiklikleri ürün ve hizmetler üzerinde yapabileceğini ve Şirket’in bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.

3.6. Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Danışan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Danışan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Danışan, Mobil Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Mobil Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Danışan; gerek uygulamada gerek cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde Mobil Uygulama’dan ve/veya İnternet Sitesi’nden gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, mevcut randevusunun işbu döneme rastlaması halinde, Danışan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır.

3.7. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Şirket’in herhangi bir sebeple önceden bilgilendirmek suretiyle yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış ve/veya hizmet işlemleri için Danışan tazmin talebinde bulunamaz. Danışan ve Danışman arasında söz konusu herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlığa ilişkin Şirket’in husumetinin bulunmaması nedeniyle Şirket taraf olarak gösterilemeyeceğini, Danışan, kabul ve beyan eder.

3.8. Danışan tarafından yapılan ödemeler, sadece ve yalnızca Danışman adına ve hesabına Şirket tarafından tahsil edilmekte olduğunu, Danışan, kabul ve beyan eder.

3.9. Danışman ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca Danışan ile Danışman arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle Danışman’ın verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Danışan, kabul ve beyan eder.

3.10. Şirket, hiçbir suretle bildirim yapmaksızın ve/veya öncesinde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın, her zaman Aracılık Hizmeti’ni sona erdirme hakkına sahiptir. Sona erdirmenin gerçekleştiği andan öncesinde satın alınmış ancak henüz gerçekleşmemiş/teslim edilmemiş Ürün ve/veya Hizmetler derhal Danışan’a iade edilir.

3.11. Şirket, Ürün ve/veya Hizmetler’deki herhangi bir değişikliği İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulaması’nda yapacağı ilanla değiştirme veya kaldırma hakkına sahiptir. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’deki değişikliğe veya kaldırılmasına ilişkin talep ve/veya itirazlarını 15 gün içerisinde info@kidolog.com Şirket yetkili mail adresine iletme hakkına sahiptir. Talep ve/veya itirazlara ilişkin değerlendirme hakkı yalnızca ve sadece Şirket’e aittir.

3.12. Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’in sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Şirket işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Üyelik Sözleşmesi’ne herhangi bir etkisi olmayacaktır.

 

4.         Üyelik Sistemi

 

4.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; Şirket ile Hizmetler ve Ürünler’den yararlanmak isteyen Danışan arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

4.2. Danışan, Ürünler’i satın almak ve/veya Hizmet’lerden faydalanmak maksadı ile kendilerine ait bir profil sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Danışan, kendilerinden talep edilen kendilerine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vs.) ilgili yerlere gireceklerdir. Danışan’ın kullanıcı adı seçiminde, genel ahlak kurallarına uygun ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımaması gerekmektedir. Danışan tarafından verilen bilgilerden bazıları Hizmetler’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyecektir.

4.3. Danışan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Danışan tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

4.4. Şirket, akdedilen sözleşmelere aykırılık ve yasal mevzuata aykırılık halleri, teknik güncelleme durumları ve/veya profil sayfalarının iyileştirilmesine ilişkin faaliyet hallerinde ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla gerekli görülen hallerde Danışan’ın aleyhine olmamak üzere, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın profil sayfalarında değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

4.5. Danışan, profil sayfasında yer alsın veya almasın, Danışman’lara ilettiği ve/veya görüşme sırasında belirttiği, Şirket’e verdiği, bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket’in sorumlu olması söz konusu olamaz. Şirket’in zararlara ilişkin talep, tazminat hallerinde hukuki ve cezai hakları saklıdır.

4.6. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle;

  1. Gerçek kişi Üyeler; 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını,
  2. Tüzel kişi Üyeler ise Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu,
  3. Gerçek ve tüzel kişi Üyeler, Kidolog tarafından herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmadıklarını,

peşinen kabul ve beyan ederler. Ayrıca Danışan, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek İnternet Sitesi’nde sağlanan Hizmetleri kullanmaya, Şirket’e giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Şirket’e girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. 18 yaşından küçük kişiler Şirket’e Üye olamazlar ve Şirket’in ve/veya Danışmanlar’ın sağladığı Ürün ve/veya Hizmetler’den faydalanamazlar. Üyeler’in 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık sebebiyle derhal ve ayrıca herhangi bir bildirimde yapılma zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

4.8. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan, bilgilendirme ile üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. İlgili başvurular “Üyelik Denetim” birimi tarafından değerlendirilecek olup Üyelik Denetim Birimi, Şirket’e ait bir şirket iç birimidir. Ayrıca, herhangi bir başvurunun Şirket, Üyelik Denetim Birimi tarafından reddedilmesi halinde, üyelik başvurusunda bulunan kişinin yazılı talebi üzerine vermiş olduğu kişisel veriler 15 (on beş) gün içerisinde imha edilecek olup imhanın gerçekleştiği günden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurucuya bildirilecektir. Şirket kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca sınırlı olmamakla birlikte, hüküm ve koşullara aykırılık, mevzuat dahilinde ihlal durumlarında hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir. Danışan, dilediği zaman görüştüğü Danışman’ı değiştirebileceği gibi dilediği zaman da tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

4.9. Üyelik Şirket’in ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Ziyaretçiler tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, gerek görülmesi halinde kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda verilen bilgilere göre yararlanılmak istenilen hizmetler arasında ücretli bir hizmetin varlığı halinde bu hizmete ilişkin olarak varsa öncül ücretin ödenmesi ve banka bilgileri ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Daha sonrasında Danışman ve/veya Danışan’lar tarafından oluşturulan şikayete istinaden ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir şekilde Sözleşme’ye aykırılığının bulunup bulunmadığı gibi hususlarda Üyelik Denetim Birimi tarafından incelenebilir. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerine girmemeleri ve ödemeyi gerçekleştirmedikleri taktirde Danışman’lardan hizmet alamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulaması’nda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

4.10. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Danışan, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Danışan, almış olduğu Ürün ve/veya Hizmet’in görülmesi sırasında Şirket Gizlilik Politikası’na uygun davranacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi hal ve davranışı sergilenmesi halinde, Şirket’in her türlü hakkı saklıdır. Danışan’a ait üyelik bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Danışan tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecektir. Danışan, mevcut üyeliğini üçüncü kişilere devredemez, kullanımına açamaz. Danışan’ın mevcut üyeliğini bizatihi kendisinin kullanmadığının Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket haklı neden ve ihbarda bulunmaksızın derhal fesih hakkına sahip olup Şirket’in hukuki ve cezai tüm hakları saklıdır.

4.11. Danışan, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Danışan, tek bir Danışan hesabı tesis etme hakkına sahip olup Danışan hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Danışan tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket, işbu yasağın ihlal edildiğini tespit etmesi halinde, yeni açılan hesap kalıcı olarak kapatılacak ve ihlali gerçekleştiren Danışan ile aksi kararlaştırılıncaya kadar tekrardan Sözleşme akdedilmeyecektir.  Danışan, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Danışan, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Şirket’e bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Danışan’ın Şirket’e erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme ve/veya askıya alma hakkına sahiptir.

4.12. Danışan olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Şirket sorumlu değildir. Danışan, hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sonucunda başka bir Danışan’a veya Danışman’a, şifre veya hesabının başkası tarafından kullanılması nedeniyle Şirket’in ve/veya Ziyaretçiler’in uğrayacağı zararlardan sorumludur.

4.13. Danışan, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kendisine veya diğer Danışan’a ve/veya Danışmanlar’a ait profil sayfalarını manipüle edecek davranışlarda bulunamaz. Danışan, bu ve benzeri davranışlarda bulunması halinde, Şirket’in tüm zararını tazmin edeceğini ve Şirket’in tek taraflı olarak ayrıca bir ihbarda bulunmadan Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini ve Danışan’ın üyeliğine son verme hakkının bulunduğunu bilir ve kabul eder.

4.14. Danışanlar, profillerinde yayınlanan fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendilerine ait olduğunu, Danışmanlar ile paylaştıkları bilgilerin gerçeği yansıttığını, Danışmanlar ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin toplumsal ahlak kurallarına uygun şekilde olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Danışan’ın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

 

5.         Şirket Yetki ve Yükümlülükleri

 

5.1. Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

5.2. Şirket, Danışanlar’a sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’lerin bilgileri ve/veya yorum ve öneriler ile bu ürün bilgileri, yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraflar da dahil olmak üzere her türlü içeriği, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde her şekilde kullanabilir.

5.3. Şirket, Veritabanı’nda tutulan Danışan’a ait bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Ziyaretçiler’in genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

5.4. Şirket, Hizmet ve/veya Ürün miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.

5.5. Şirket, Danışmanlar’ın bilgilerinin doğruluğunu, geçerliliğini ve lisansları hakkında gerçekliğini mümkün olan en yakın şekilde göstermek için çaba sarf eder, ancak Ürün ve Hizmetler’i sağlayan Danışmanlar’ın bilgilerinin doğruluğu noktasında hiçbir şekilde taahhütte bulunmamaktadır.

5.6. Şirket, Hizmetler kapsamında hiçbir Danışan’a belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Aracılık edilen Ürün ve/veya Hizmetin sosyal ağ ve fiziki olmayan yollarla gerçekleşmesi sebebi ve diğer sebeplerle bu mecraya güvenlik açısından Şirket gerekli tüm önlemleri alır ancak, Danışan’a garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in, Danışanlar’a karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.7. Şirket, Danışanlar’a sağlanan Hizmet karşılığında Danışmanlar’a verilecek Hizmet Bedeli’nde ve/veya işbu aracılık hizmeti gereğince tahsis ettiği Hizmet Bedeli’nde değişiklik yapabilir. Hizmet Bedeli’ne ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve herhangi bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır.

5.8. Şirket, Danışanlar’dan, Danışmanlar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Danışanlar’ı ve/veya Danışmanlar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Danışan ve Danışman arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Danışman ve Danışan arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Danışan ve Danışman arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin husumeti bulunmamaktadır.

5.9. Şirket’in her ne sebeple olursa olsun Danışan ve Danışman arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Danışan ve Danışman, aralarındaki hizmet ve/veya satış ilişkisinden bizzat ve şahsen sorumludur. Danışan ve Danışman, Şirket’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

6.         Danışan’ın hak ve yükümlülükleri

 

6.1. Danışan, Şirket’te yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2. Danışanlar, Şirket üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Danışan’ın, Şirket’te yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Danışanlar, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

6.3. Danışan, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Danışan, Danışmanlar’dan aldıkları Ürün ve/veya Hizmetler sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Danışmanları’nın ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Danışmanlar’ın sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Danışan, işbu kanuna aykırı eylem ve davranışıyla bağlantılı olarak Şirket’in şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Şirket’i hiçbir sıfatla sorumlu tutmamayı, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket, sağlanan veya sağlanmamasına rağmen Şirket’in bulunduğu bilişim sistemlerine Danışan tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde, Danışanlar’ın hukuka aykırı işlemlerde bulunmaları ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hukuki ve cezai sonuç doğuran işlemlerinde, Şirket, Danışan’a rücu hakkını saklı tutar.

6.4. Danışanlar’ın Danışmanlar’dan aldıkları Ürün ve/veya Hizmetler sırasında, Danışmanlar’a karşı kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları taktirde, Şirket, işbu Sözleşme ilişkisini derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir, önceden satın alınan Ürün ve/veya Hizmetler’e ilişkin iade yapmayabilir, diğer tüm haklarını da ayrıca saklı tutar. Danışan’ın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, Şirket, Mobil Uygulama’yı ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaktan ve üyelik haklarını erişimden menedebilir, üyeliğini askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

6.5. Danışan, Şirket’in sağladığı hizmetlerin sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuatlar kapsamında gereklilik arz eden bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması veya güncel tutulmaması halinde Şirket hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul eder. Danışan, sağladığı bilgilerin hukuka ve mevzuata uygun bir biçimde elde edildiğini ve açık rızası kapsamında Şirket ile paylaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Danışan, bilgileri sağlamanın yanında bu bilgileri güncel tutmakla da yükümlüdür.

6.6. Danışanlar, Danışmanlar ve Ziyaretçiler, Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için Şirket’e ve/veya Danışmanlar’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, satın aldıkları Hizmet ve/veya Ürünler’in verdikleri adrese ulaşması veya Hizmet’in sağlanamaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Ziyaretçiler Şirket üzerinden ve/veya Danışmanlar tarafından kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olup söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı oluşan zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamakla birlikte, Şirket’in her türlü zararını Danışan, karşılamakla yükümlüdür.

6.7. Danışan bedeli ödeyerek satın aldığı Hizmet’i, randevu saatinden 3 saat öncesinde Şirket’e yazılı bildirimde bulunup Şirket tarafından iptalin onaylanması ile Hizmet’in iptalini sağlayabilir. Şirket, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Danışan’ın haklı nedeni olmaksızın 3 kez ayrı ayrı randevusunu kusuru ile iptal etmesi halinde, Danışan’a Hizmet vermeyebilir, üyeliğini sonlandırabilir, üyeliğini dondurabilir. Bu takdirde, Danışan, Şirket’in herhangi bir zararı oluşması halinde tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. Danışan, randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu münhasıran kendisinde olduğunu, ek süre isteyemeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Şirket her zaman randevuyu iptal etme hakkına sahip olup ücret iadesini en geç 4 gün içinde Danışan’a gerçekleştirecektir. Şirket İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulaması’nda listelendiği halde satışa, randevu saati açısından Şirket ve/veya Danışmanın kusuru ile sunulamaması veya Danışanın satın aldığı bir Hizmetin randevu saati itibariyle Danışman’ın veya Şirket’in kusuru ile verilmemesi durumlarında, Şirket, Danışan’a bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlayacaktır.

6.8. Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi içerisinde gerçekleşebilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya beklenmeyen haller vb. nedenlerle Şirket’in sebep olmadığı veya zarar ile illiyet bağı olsa ile Şirket’in kusurlu olmadığı durumlarda; ücret iadesi yapılmaz. Ancak, Danışan’a başka bir tarihe aynı bedelle randevu imkanı tanınır. Şirket, müşteri memnuniyetinin sağlanması adına haklarını saklı tutar. Şirket tarafından veya Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ve Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinde yapılan onarım ve güncelleme gibi durumlarda da Şirket, doğmuş ve doğabilecek zarar ve kayıplardan ötürü sorumlu tutulamaz. Mevcut randevunun işbu döneme rastlaması halinde, Danışan’a aynı bedelle başka tarihe ilişkin randevu imkanı tanınır. Danışan, Mobil Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Mobil Uygulama’ya ve/veya İnternet Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Danışan; gerek uygulamada gerek cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunun kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde Mobil Uygulama’dan ve/veya İnternet Sitesi’nden gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklıklar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle, oluşan sorunlardan Şirket’in sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.9. Danışan, Hizmet’i almadan önce, alırken ve aldıktan sonra Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olacağını, Şirket’in hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve Şirket’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Mobil Uygulama’nın ve/veya İnternet Sitesi’nin kullanıldığı cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için cihazın güvenliğini temin etme gibi cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Danışan’ın sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Danışan, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

6.11. Danışan, Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Mobil Uygulama’yı ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmasından ve Mobil Uygulama’da ve/veya İnternet Sitesi’nde paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar hallerinde, Şirket’in, Danışan’a rücu etme hakkına saklıdır.

6.12. Şirket, Danışan’ın Mobil Uygulama ve/veya İnternet Sitesi üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Danışan’ın işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere, Danışan’a rücu edilecektir. Danışan bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın kusuru oranında sorumludur.

6.13. Danışanlar, Şirket’e verdiği bilgilerinin (isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, telefon numarası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket bu bilgilerin doğru olmadığını tespit eder ise, durumun mahiyetine göre Danışan’a ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, işlemi, satışı, hizmeti, üyeliği iptal edebilir ya da mevzuat dahilinde uygun gördüğü diğer yaptırımları uygulayabilir. Şirket’in hukuki ve cezai hakları saklıdır.

6.14. Danışan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

6.15. Danışan, Şirket’ten sağladığı Hizmetler sırasında, yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.          

6.16. Şirket, dilediği zaman Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik Sözleşmesi’nin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Danışan’ın Şirket’ten mevcut bir alacağı olması halinde, Şirket bunu muhtemel bir zararın varlığı halinde mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.

6.17. Danışmanlar tarafından Ürün ve/veya Hizmetler üzerinde yapılacak değişiklikler Şirket’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Danışmanlar tek başına ve münhasıran sorumludur.

 

7.         Ürün ve Hizmet Satışına İlişkin Hükümler

 

7.1. Danışanlar, ihtiyaçları doğrultusunda, kendilerine en yakın buldukları uzmanı seçmekte özgürdürler.  Danışanlar, Şirket’in İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulaması ile Hizmet alacağı Danışman’ı seçer, Danışman’ın da uygun olduğu tarih ve saate göre randevu zamanını belirler, kredi kartı ve/veya Şirket’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleri ile satın alır.

7.2. Danışan, kendisine tanınan gün ve saatte tüm hakları sadece ve yalnızca Şirket’e ait olan ve görüşmenin yapılmasına aracılık eden “KİDOMEET” platformu üzerinden önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak Hizmet’i alır.

7.3. Danışan, Danışmanlar’dan aldıkları Ürün ve/veya Hizmetler sırasında kanuna aykırı eylem ve davranışlarda bulundukları veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, Danışmanları’nın ve Şirket’in işbu durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve kanuna aykırılık nedeniyle yapılan ihbar/şikayet sebebiyle Şirket ve/veya Danışmanlar’ın sorumluluğu bulunmamakta olduğunu bilir, işbu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Hizmet’in görülmesi sırasında, KİDOMEET üzerinden herhangi bir şekilde kayıt alınmayacağını, tamamen gizli ve 3.kişilerin Danışman tarafından davet edilmediği sürece yalnızca kendisi ile Danışman arasında gerçekleşeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi taktirde, cezai ve hukuki alanda sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Danışan, Hizmet’in görülmesi sırasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında hiçbir suretle Danışman’ın özel bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon numarası v.b.) talep etmeyeceğini, Hizmet’in sağlanmasında Şirket’i egale edici eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, Hizmet’i yalnızca ve sadece Şirket aracılığıyla alacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi Şirket tarafından tespit edildiği taktirde, Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

7.5. Danışan, işbu Ürün ve/veya Hizmet’i alırken, 18 yaşından büyük olduğunu ve Sözleşme’yi yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu; bahsi geçen Ürün ve Hizmetler’in kendisi tarafından alınmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını; yürürlükteki tüm mevzuata uygun ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu; Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın sayılan hususlara aykırılığının tespiti halinde ve Danışan’ın işlemleriyle ilgili Şirket’e Danışmanlar’dan 3 kez şikayet ulaşması durumunda Şirket’in her türlü hakkı saklı kalarak, Danışan’ın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tabi tutabilir veyahut işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.

7.6. Şirket, bünyesinde sunulan Ürün ve/veya Hizmetler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Hizmet Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Şirket’e Danışan tarafından yapılan bir ihtarla ilgili, Şirket, Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, askıya alabilir, kaldırabilir. Söz konusu sebeplerin oluşmasında Şirket’in kusuru bulunmamakla birlikte, sadece Aracı Hizmet Sağlayıcısı olmasından kaynaklı bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Şirket’e ilgili Ürün ve/veya Hizmet’in sağlanmasına ilişkin bir ödeme yapılması gerekiyorsa veya henüz ödemeyi gerçekleştirmemişse Danışan, bu ödemeyi yapma yükümlülüğü ortadan kalkar. Şayet, Şirket’e bu konuda yapılan bir ödeme söz konusu ise, ilgili ödemeyi gösterir belgeler ile Şirket’e yapılan cayma başvurusu sonucunda değerlendirme yapılıp iade prosedürüne ilişkin incelemeleri Şirket başlatacaktır. Bu kapsamda Danışan, ödemiş olduğu bedel iadesinin cayma hakkını kullanması kapsamında 4 gün içerisinde gerçekleşeceğini ve iade prosedürü ile ilgili kararların sadece ve yalnızca Şirket’te bulunduğunu bilir ve kabul eder.

7.7. Danışan, Şirket’in sunduğu altyapı ve Şirket aracılığı ile Ürün ve/veya Hizmetler’i Danışmanlar’dan alır. Danışan’ın satın alma talebi, Ürün ve/veya Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından hazırlanan, Şirket ya da Şirket dışındaki platformlarda belirtilen koşulları kabul ederek Danışman ile arasında bir hizmet ve/veya satış akdinin Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın alma talebiyle kurulduğu anlamına gelmektedir. Danışan, bu satın alma talebiyle ilgili Ürün’ü ve/veya Hizmet’i satın almayı kabul ve taahhüt eder.

7.8. Şirket; yapılan herhangi bir işleme harcama itirazı bildirimi gelmesi ve/veya ödeme hizmeti sağlayan kuruluşun yapılan işlem aleyhine yapılan itirazı kabul etmesi ve bu kapsamda itirazın kesinleşmesi veyahut işlemin şüpheli bir işlem olması; şüpheli işlemlerle ilgili Danışan’a Şirket tarafından ulaşılamaması, söz konusu işlemin Danışan’ın ve Şirket’in genel işlem tutarı ortalamasının üzerinde olması veyahut da işlemin geçerliliği ve hukukiliğine ilişkin herhangi bir nedenle şüphe uyandırması halinde, ilgili işleme ilişkin ödenen ücretin Danışan’a aktarılması için Danışan’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek bilgi ve belgeler tamamlanıncaya ve/veya Danışan tarafından yapılan ödeme ilgili işleme ilişkin şüphe ortadan kalkıncaya değin Danışan’ın hesabına aktarılmayabilir. Bu kapsamda, Danışan’dan talep edilen bilgi ve belgelerin Şirket’e iletilme süresinin dolması durumunda, Danışan tarafından yapılan ödeme, Şirket tarafından bloke edilebilir veya ilgili siparişe ilişkin bedelin Danışan ya da Bankasına iade etmesi halinde, Şirket ödediği bedele ilişkin haklarını saklı tutar. Bu hususta karar verme yetkisi yalnızca ve sadece Şirket’e ait olup belirtilen işlem yalnızca Danışan’ın güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanılmaktadır.

7.9. Danışan, Şirket’in yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Danışan’a ait, Şirket Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Şirket’in ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

8.         Yasaklar, Sorumluluk ve Tazminat

 

8.1. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde edinmeyi kabul ve taahhüt eder. Danışan’ın, Ürün ile ilgili ve/veya Hizmetler’i kullanırken yapacağı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan Danışmanlar’ın bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu, Şirket’in yalnızca ve sadece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.

8.2. Danışan, Ürün ve/veya Hizmetler’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket’in söz konusu Ürün ve/veya Hizmetler’den herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır. Danışmanlar tarafından Şirket’e eklenen, gerçekleştirilen eylemler veya başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı zarara uğratacak nitelikte, sınırlamaları aşan veya ihlal eden Ürün ve/veya Hizmetler’den, devlet, yargı veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Danışmanlar’ın sorumlu olduğunu, Danışan bilir, kabul ve beyan eder.

8.3. Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Danışman’ın davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda Şirket’in kullanımı, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in, herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

8.4. Danışan; suç teşkil edecek, Şirket’in kullanımında yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı eylem ve davranışlarda bulunamaz, bu gibi içerikleri edinemez. Danışan, bir başkasının gizlilik hakkını ya da ticari marka haklarını Ürün ve/veya Hizmetler’in edinimi öncesinde, sonrasında, sırasında ihlal edemez. Bu hükmün aykırılığının tespiti halinde, Şirket, aykırılığa sebep olan Danışan’ın üyeliğini derhal ve ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkına haizdir ve tüm haklarını saklı tutar.

8.5. Şirket, Danışanın; Danışman ya da onların e-posta adreslerine ya da herhangi bir iletişim aracı ile, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj göndermesi, bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirmesi ve Şirket’te var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanması, Şirket’i egale ederek Danışman ile birebir Hizmet alınmasının amaçlanması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

8.6. Danışan tarafından Danışmanlar ile yapılan görüşmeler sırasında veya Şirket’in ilgili alanlarına gönderilen ve/veya yüklenen içeriklerden münhasıran söz konusu içeriği yükleyen veya gönderen Danışan ve/veya Danışman sorumludur. Şirket, Danışan ve/veya Danışman tarafından gönderilen ve/veya yüklenen içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Danışan, Şirket’in içerikleri izlemediğini, ancak bu kuralların ihlal edildiğine veya başka bir nedenle zararlı olduğuna kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirdiği içerikler dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

8.7. Şirket bünyesinde tutulan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ancak, siber saldırı ve/veya hırsızlık vb. haller ile kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.8. Şirket’te yer alan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.

8.9. Danışan, Şirket’te paylaştığı veya yüklediği her türlü içerik için, Şirket’e söz konusu içeriklerin Şirket’te veya çeşitli mecralarda, çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde yayınlanmasına ilişkin hakları ve söz konusu içerikleri ayrıca bir ücret ödemesi gerekmeksizin herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, yasal mevzuat sınırları içerisinde ve sözleşme süresi içerisinde, devredilebilir bir hak olarak verir. Herhangi bir karışıklığa sebep olmamak adına belirtmek gerekir ki; işbu madde kapsamında, Şirket, Danışan tarafından paylaşılan veya yüklenen içerikleri kendilerine ilişkin herhangi bir hak iddia etmemekte, içeriklerin görüntülerinin Şirket’te veya çeşitli mecralarda yayınlanması haklarına ilişkin bir bilgilendirme yapılmaktadır.

8.10. Danışan’ın kusuru ile sebebiyet verdiği; Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sebeple zarara uğraması, itibarının zedelenmesi, resmi ve idari makamlarca yaptırım ve/veya ceza uygulanması hallerinde ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşan durumların tamamında, Şirket tarafından yapılacak ilk yazılı talepte belirtilen bütün doğrudan ve/veya dolaylı menfi ve müspet zararları aksi kararlaştırılıncaya dek tek seferde nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Şirket’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.12. Danışan, her koşulda Şirket’i kar kaybı da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarara uğratmamakla ve Şirket’in saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Danışan, Şirket’te belirtilen tüm koşul ve kurallara uygun davranacağını, Şirket aleyhine ve/veya gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunmamayı, Şirket markasını kötüleyici eylem ve davranışlarda bulunmamayı, Şirket’te Ürün ve/veya Hizmet sağlayan Danışmanlar hakkında doğru ve gerçeğe uygun yorum yapmayı ve aksi bir durum ile karşılaştığında işbu durumu derhal Şirket’e bildirmeyi, kabul ve taahhüt eder. Danışan, Danışmanlar tarafından kendi memnuniyetine azami özen gösterileceğini; Danışmanlar ile olan ilişkilerinde Danışmanlar’a karşılıklı saygı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduklarını ve bu kapsamda karşılıklı ve ayrı ayrı her ne şekilde olursa olsun hakaretamiz ifadelerin kullanılmayacağını, birbirini aşağılayan, karalayan, renciden eden her türlü hareketten kaçınılacağını bilir ve kabul eder.

8.13. Danışan, Şirket’e verdiği iletişim bilgilerinin doğru olduğunu ve mesai saatleri içinde ulaşılabilir olmakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket tarafından talep edilen ve gönderilmesi gereken tüm belge ve kayıtların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sadece ve yalnızca müşteri memnuniyetinin sağlanması ve faaliyet alanı içerisinde kullanılacak olup Danışan, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiştir. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Şirket, Danışmanlar hakkında bilgisi bulunmadığından bahisle herhangi bir eylem ve davranış göstermemesi sebep gösterilerek sorumlu tutulamaz.

 

9.         Geçerlilik ve Değişiklik

 

9.1. İşbu Sözleşme; Danışan, üyeliğe devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Danışan’ın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları ve diğer metinlerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri Şirket tarafından Sözleşme’de kararlaştırılan esaslar çerçevesinde güncellenebilir. Danışan, Şirket’e her giriş yaptığında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

10.       Yürürlük

 

10.1 İşbu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

10.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

10.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak Şirket’te yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Danışan’ın elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

 

11.       Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 

11.1. Danışan’ın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Danışan’ın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması  ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Danışan’ın Şirket Hizmetleri’nden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Sözleşme’de belirtilen yaptırımları gerçekleştirebilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Danışan’ın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

11.2. Şirket her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Danışan’ın işbu Şirket Hizmetleri’nden yararlanmasına son verebilir.

11.3. Şirket’in faaliyeti bırakması veya Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme Şirket’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Şirket tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

11.4. Sözleşmenin feshi Şirket’in fesih tarihine kadar doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz.

11.5. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında, Danışanlar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

11.6. Şirket’in; Üyelik Sözleşmesi ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kullanım Koşulları ve diğer metinlerin tamamı kapsamında ve/veya ihlalleri hallerinde fesih hakkı saklıdır.

 

12.       Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller

 

12.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.